Reagan Bush '84

Good old fashion American nostalgia.